- - - By CrazyStat - - -
Twirlteam Surprise

Privacyverklaring

Twirlteam Surprise hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Twirlteam Surprise houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of jij ons daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Twirlteam Surprise zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen dan kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina, onder het kopje "Contactgegevens".

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van Leden worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het heffen en incasseren van de contributie en andere aan het lidmaatschap gerelateerde kosten zoals zaalhuur;
 • Het in- en uitschrijven van de persoon voor wedstrijden en trainingen;
 • Het informeren van de persoon over wedstrijden, trainingen, en andere aan het lidmaatschap gerelateerde zaken;
 • Het verlenen van toegang aan de persoon tot (delen van de) website, apps of sociale media;
 • Het verstrekken van clubkleding op maat aan de persoon, en het maken of vermaken van twirlkleding voor de persoon;
 • Communicatieve doeleinden via uitingen middels de website, sociale en andere (lokale) media, en via folders, posters en ander drukwerk;
 • Het uitnodigen van de persoon voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor nieuwe leden;
 • Het incassoformulier;
 • Het inschrijfformulier voor nieuwe zwevende leden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • Adres en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Kledingmaat;
 • Lidmaatschapsnummer bij de overkoepelende sportbond.

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van Donateurs worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het heffen en incasseren van de donateursbijdrage;
 • Het informeren van de persoon;
 • Het uitnodigen van de persoon voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De donateursovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • Adres en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor nieuwe leden;
 • Het inschrijfformulier voor nieuwe zwevende leden;
 • Het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief op de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • E-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren

Persoonsgegevens van Sponsoren worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het informeren van de persoon;
 • Het heffen en incasseren van de sponsorbijdrage;
 • Het uitvoering geven aan de sponsorovereenkomst;
 • Het uitnodigen van de persoon voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • Adres en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Verwerking van persoonsgegevens van Aspirant Leden, Belanghebbenden en Geïnteresseerden

Persoonsgegevens van Aspirant Leden, Belanghebbenden en Geïnteresseerden worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de persoon in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming of afgifte visitekaartje aan een vrijwilliger of bestuurslid;
 • Het ingevulde contactformulier op de website;
 • Koppeling via sociale media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers

Persoonsgegevens van Leveranciers worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de opdracht;
 • Het informeren van de persoon;
 • Het uitnodigen van de persoon voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het contract of de opdrachtbevestiging van de leverancier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoeren van de vrijwilligersovereenkomst;
 • Het aansturen en coördineren van de werkzaamheden van de persoon;
 • Het verlenen van toegang aan de persoon tot (delen van de) website of sociale media;
 • Het informeren van de persoon over werkzaamheden, afspraken en planning;
 • Het uitnodigen van de persoon voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst;
 • De geheimhoudingsverklaring.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • Adres en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Verwerking van persoonsgegevens van Oud Leden

Persoonsgegevens van Oud Leden worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de persoon;
 • Het uitnodigen van de persoon voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • E-mailadres.

Bewaartermijn

Twirlteam Surprise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van zeven jaar van toepassing is, of voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze langer te bewaren. Verder geldt er geen bewaartermijn voor foto en videomateriaal.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het incasseren van de donaties, sponsorgelden, contributie en andere aan het lidmaatschap gerelateerde kosten;
 • Het huren van ruimte voor wedstrijden en training;
 • Het inschrijven op wedstrijden;
 • Het aanmelden als lid bij de overkoepelende sportbond.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

Foto- en filmmateriaal

Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal voor communicatieve doeleinden. Wij kunnen dit foto- en filmmateriaal (laten) maken tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging, en wij kunnen dit plaatsen op websites, sociale media en andere (lokale) media en laten afdrukken op folders, posters en ander drukwerk. Op dit foto- en filmmateriaal kan jij herkenbaar in beeld zijn. Indien je daar bezwaar tegen hebt dan heb je het recht om het foto- en filmmateriaal te laten verwijderen. Zie voor meer details over jouw rechten het kopje "Rechten omtrent jouw gegevens".  

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Twirlteam Surprise van jouw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken veiligheidskopieën van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik van statistische informatie en cookies

Wij verzamelen statistische informatie over het gebruik van onze website en digitale diensten. Dit doen wij in eigen beheer met als doel om het gebruik van de website en digitale diensten in beeld te brengen en tegen misbruik te beschermen. Daarbij kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken. Deze informatie gebruiken wij niet om jou te volgen: alle gegevens (bijv. IP-adressen) worden geanonimiseerd. Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site onze Cookieverklaring.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebr recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Hieronder valt ook gepubliceerd foto- en filmmateriaal waarop je herkenbaar in beeld bent. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of (in opdracht van jou) aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dit soort verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming dan heb je altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Je kunt van deze rechten gebruik maken door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vind je onder het kopje "Contactgegevens".  

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze pagina (onder het kopje "Contactgegevens"). Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt of gebruik wilt maken van je rechten omtrent privacy, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Twirlteam Surprise
Wilhelminasingel 9
2641 JB   Pijnacker
privacy@twirlteam-surprise.nl