- - - By CrazyStat - - -
Twirlteam Surprise

Statuten

De statuten zijn de basis van de regelgeving binnen Twirlteam Surprise. Onze statuten zijn conform de wet notarieel vastgelegd en voor het laatst gewijzigd op 18 juni 2021.

In aanvulling op de statuten kent Surprise een Huishoudelijk Reglement. Dit document regelt zaken in meer detail dan de statuten en is door de Algemene Vergadering voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2021.  

Download de statuten

 

BEGRIPSBEPALING

In deze statuten wordt verstaan onder:

 1. De vereniging: De vereniging bedoeld in artikel 1 van deze statuten;

 2. De statuten: Deze statuten;

 3. Het reglement: Het huishoudelijk reglement dat vastgesteld is door de algemene vergadering;

 4. De bond: De sportbond verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden en het vastleggen van de wedstrijdregels, zoals genoemd in het reglement;

 5. De website: De website van de vereniging (ten tijde van het verlijden van deze akte www.twirlteam-surprise.nl);

 6. De zomerstop: De zomervakantie van de scholen voor het huidige kalenderjaar voor de regio midden, zoals gepubliceerd door de rijksoverheid.

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam “Twirlteam Surprise”.

 2. Zij is gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en het doen bevorderen van de twirlsport in Nederland in welke verschijningsvorm dan ook, alsmede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het organiseren van en deelnemen aan beoefening van de twirlsport als vrijetijdsbesteding;

 • het houden van geregelde lesuren twirling voor haar leden;

 • haar leden te laten deelnemen aan door de bond georganiseerde of goedgekeurde competities en wedstrijden, of aan andere activiteiten op het gebied van de twirlsport, in welke verschijningsvorm dan ook;

 • het uitschrijven en organiseren van wedstrijden, demonstraties en activiteiten voor alle disciplines op het gebied van de twirlsport.

 1. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

 

OPRICHTING, DUUR, VERENIGINGSJAAR

Artikel 3

 1. De vereniging is opgericht op 29 september 1988 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. Het verenigingsjaar is het voor de sportbeoefening relevante jaar en start de dag na het door de bond georganiseerde Nederlands Kampioenschap voor de kampioensklasse en loopt tot en met het volgende door de bond georganiseerde Nederlands Kampioenschap voor de kampioensklasse.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 1. De vereniging kent de volgende categorieën van leden:

  1. Gewone leden, te weten: jeugd-, junior- en senior leden;

  2. Zwevende leden;

  3. Leden van Verdienste;

  4. Ereleden.

 2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en die door het bestuur tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

 3. Jeugdleden zijn leden die jonger zijn dan dertien jaar. Juniorleden zijn leden die ouder zijn dan dertien jaar maar jonger zijn dan achttien jaar. Seniorleden zijn leden van achttien jaar of ouder.

 4. Zwevende leden zijn gewone leden die (bij voorkeur schriftelijk) hebben verklaard af te zien van bepaalde, in het reglement vastgelegde, rechten.

 5. Leden van Verdienste zijn gewone (junior of senior) leden die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of de sport op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard. Een lid verliest de titel Lid van Verdienste na opzegging van het lidmaatschap.

 6. Ereleden zijn senior– of oud-leden die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of de sport op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard.

 7. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van een lid of van leden dan worden daaronder alle in lid 1 gemelde categorieën van leden verstaan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

 8. De leden zijn verplicht zich tegenover elkaar en tegenover de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

 9. De leden zijn gehouden:

  1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging, na te leven;

  2. de statuten en reglementen van de bond, de besluiten van een orgaan van de bond, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;

  3. de belangen van de vereniging en/of de bond en/of haar organen en/of van de sport in het algemeen, niet te schaden.

 10. Het lidmaatschap is persoonlijk en daardoor niet vatbaar voor overdracht of overgang.

 11. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en contactinformatie van alle leden is opgenomen.

 

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;

 2. door opzegging door het lid bij het bestuur;

 3. door opzegging door de vereniging;

 4. door ontzetting.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door een seniorlid of de wettelijke vertegenwoordiger van een juniorlid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar of per het einde van de zomerstop, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid kan op elk moment met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Niettemin is onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

 • indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

 • binnen een maand nadat een besluit waarbij anders dan geldelijk de rechten van de betreffende categorie leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;

 • binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar of het einde van de eerstvolgende zomerstop, tenzij het bestuur een afwijkende datum heeft toegestaan.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar of zomerstop. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en/of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

 2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of wanneer een lid de vereniging op een onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het besluit is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 4 lid 2 laatste zin is van overeenkomstige toepassing.

 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Het bepaalde in lid 4 omtrent een ‘beroep’ is van overeenkomstige toepassing.

 

DONATEURS

Artikel 6

 1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.

 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 3. Donateurs hebben geen toegang tot de algemene vergadering.

 4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens deze statuten en/of het reglement zijn toegekend of opgelegd.

 

Artikel 7

 1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen op elk moment wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen (contributie) van de gewone leden en de donateurs, eventuele inschrijfgelden, de entreegelden voor wedstrijden of evenementen, erfstellingen, subsidies, legaten, giften en schenkingen, wedstrijdgelden, sponsoring, opbrengsten van acties, en andere inkomsten.

 2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag (contributie) verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan bepalen dat het jaarlijkse bedrag in maandelijkse of kwartaaltermijnen moet worden voldaan en kan deze bevoegdheid delegeren aan het bestuur. Ereleden zijn geen contributieplicht verschuldigd.

 3. Nieuwe gewone leden zijn een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nieuwe ereleden zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

 4. Naast contributie en inschrijfgeld is de vereniging bevoegd om aan haar leden andere financiële verplichtingen op te leggen, en wel de volgende:

 1. bijdragen in de kosten van zaalhuur voor solistisch trainen, indien zij solistisch trainen;

 2. inschrijfgelden voor solistische deelname aan wedstrijden welke door de vereniging werden voorgeschoten, indien zij solistisch aan wedstrijden deelnemen;

 3. bijdragen voor deelname aan activiteiten waarmee het lid vooraf schriftelijk heeft ingestemd (opt-in) dan wel waarbij het lid vooraf niet heeft afgezien van deelname (opt-out);

 4. afkoopregelingen voor in de statuten of het reglement vastgelegde activiteiten waar het lid zich niet voor in wenst te zetten of waaraan het lid naar redelijkheid niet voldaan heeft;

 5. schadevergoedingen voor in de statuten of het reglement vastgelegde schades;

 6. door de vereniging, de bond of derden aan het lid opgelegde boetes welke door de vereniging zijn voorgeschoten of op de vereniging zijn verhaald.

 1. Voor andere aan de leden op te leggen financiële verplichtingen dan die in het vorig lid bedoeld, is voorafgaande toestemming van de algemene vergadering vereist.

 2. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.

 

BESTUUR

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf meerderjarige personen. De functies van voorzitter en penningmeester kunnen worden gecombineerd met de functie van secretaris.

 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden dan wel de wettelijke vertegenwoordigers van de leden van de vereniging of ook buiten de leden benoemd zoals hierna in dit lid beschreven. De voorzitter en de penningmeester worden in functie benoemd. Voor het overige worden de functies door het bestuur bepaald en verdeeld over de bestuursleden. De algemene vergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling gebeurt niet door middel van een bindende voordracht. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de desbetreffende algemene vergadering meegedeeld. De voordracht door drie of meer leden moet één week voor de aanvang van die vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, moet ondertekend zijn door alle drie de leden die de voordracht ondersteunen en moet vergezeld gaan van een schriftelijke en ondertekende bereidheidsverklaring van de voorgedragen kandidaat.

 3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste de helft van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 • door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is;

 • door schriftelijk bedanken bij de algemene vergadering.

Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn/haar ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

 1. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door de voorzitter (en bij ontstentenis van een voorzitter door het bestuur) op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.

 2. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

 3. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak.

 

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

 2. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd. Het bestuur is in dit geval verplicht om zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

 4. Indien een dagelijks bestuur is benoemd dan is het dagelijks bestuur belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en legt verantwoording over haar besluiten af aan het bestuur.

 5. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

 6. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

 7. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder kan één (1) stem uitbrengen.

 

Artikel 11

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter te zamen met een ander bestuurslid. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid tevens toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

 

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

 1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vereniging statutair is gevestigd.

 2. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door of namens het bestuur door schriftelijke mededeling (waaronder begrepen een mededeling via het cluborgaan en/of de website van de vereniging) aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

Artikel 13

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, hun wettelijke vertegenwoordigers daaronder begrepen, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden, minderjarige leden worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger. Ieder lid heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn/haar stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Ereleden en bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn hebben een raadgevende stem.

 3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 

Artikel 14

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen bijgehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 15

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in artikel 16, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls men dit wenselijk oordeelt.

 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

 3. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

 

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN KASCOMMISSIE

Artikel 16

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

 2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

 3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

 4. Het bestuur doet de in lid 2 bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 6. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping voor een zodanige vergadering is tenminste veertien dagen.

 1. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

 2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering binnen vier weken op een andere datum een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, een besluit wordt genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

 3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van de statutenwijziging te doen verlijden.

 4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

 5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

 

FUSIE EN SPLITSING

Artikel 18

 1. Voor een besluit door de algemene vergadering tot fusie met één of meer andere verenigingen, of tot splitsing, is het bepaalde in artikel 17 lid 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde algemene vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met één of meer met name genoemde andere verenigingen, danwel dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te splitsen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

 1. Het bepaalde in artikel 17, leden 1, 2, 3 en 5, is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

 4. Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

 7. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

 8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende tien jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden vereniging was ingeschreven.

 

REGLEMENTEN

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien, zoals de verplichtingen van de leden anders dan tot betaling van de contributie.

 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

Waarvan akte is verleden te Pijnacker-Nootdorp op 18 juni 2021.

 

Dit document is een woordelijk afschrift van de notariële akte welke is opgesteld en gepasseerd door notaris mr. J.D. Wienen op 18 juni 2021.Sabine Zondag, Pijnacker