- - - By CrazyStat - - -
Twirlteam Surprise

Statuten

De statuten zijn de basis van de regelgeving binnen Twirlteam Surprise. Onze statuten zijn conform de wet notarieel vastgelegd en voor het laatst gewijzigd op 24 februari 2000.

In aanvulling op de statuten kent Surprise een Huishoudelijk Reglement. Dit document regelt zaken in meer detail dan de statuten en is door de Algemene Vergadering vastgesteld in 2020. 

Download de statuten

 

STATUTEN TWIRLTEAM SURPRISE

 

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Twirlteam Surprise in de gemeente Pijnacker.

 

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het bevorderen van recreatieve sportbeoefening in een tak van sport;

 2. het bevorderen van lichamelijk en geestelijke vorming van jongeren en volwassenen door het organiseren van sport in zijn eensoortige vorm voor leden van de vereniging.

 1. Zij trachten dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren van en het deelnemen aan sportbeoefening als vrijetijdsbesteding;

 2. het houden van geregelde lesuren;

 3. het deelnemen aan twirlwedstrijden.

 

DUUR

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 1. De vereniging kent:

 1. Jeugd-, aspirant- en seniorleden, hierna aangeduid als gewone leden, en Leden van verdienste. Alleen de senioren zijn leden in de zin van de wet.

 2. Jeugdleden zijn personen, die de leeftijd van veertien jaar nog niet bereikt hebben. Aspirant-leden zijn personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben.

 3. Leden van Verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of de sport op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard.

Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van een lid of leden worden daaronder de senior- zowel als overige in dit lid gemelde categorieën leden begrepen, tenzij uitdrukkelijke anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

 1. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Ingeval van niet toegelaten door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit tenminste drie personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

 1. Met uitzondering van hen die uitsluitend de vereniging steunen door een financiële bijdragen. Wordt een ieder die tot de vereniging toetreedt, zowel als lid of in eniger functie binnen de vereniging verplicht zich te melden tot het lidmaatschap van de ALGEMENE NEDERLANDSE UNIE VAN MUZIEKVERENIGINGEN.

Het bestuur is onverminderd van het lid zelf, bevoegd het lid aan te melden voor het laatst genoemde lidmaatschap.

 

Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

 

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt als:

 1. Door schriftelijke opzegging bij het bestuur.

 2. Door opzegging door de vereniging.

 3. Door overlijden.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming vaneen opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar.

 2. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaats vinden ingeval een lid niet voldoet aan het vereiste dat hij lid is van de gemelde vereniging als ook in de wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in de twee laatste zinnen in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

 3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid is in strijd met de statuten, regelementen of besluiten de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdig betalen door het lid van zijn maandelijkse bijdragen, of wanneer een lid de vereniging op een onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting gebeurd door het bestuur, dat het betrokken lid tenspoedigste van het besluit, met opgave van reden van kennis stelt. De betrokkenen is bevoegd binnen een maand na ontvangst van kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Het bepaald in artikel 4 lid 2 laatst zin is van overeenkomstige toepassing.

 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft desbetreffende de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

 

DONATEURS

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die jaarlijkse aan de vereniging een geldelijke bijdragen verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaat uit de maandelijkse bijdrage van de gewone leden en de donateurs, eventuele entreegelden, erfstellingen, subsidies, legaten, schenkingen, wedstrijdgelden en andere inkomsten.

 2. Ieder gewoon lid is maandelijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook ereleden en/of leden van verdienste voorgemelde bijdrage plicht hebben zijn zij daarvan vrijgesteld.

 3. Nieuwe gewone leden zijn een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 

BESTUUR

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste uit twee personen en maximaal vijf. Indien er twee bestuursleden zijn vormen zij de voorzitter en penningmeester tezamen het dagelijkse bestuur. Alle bestuursleden moeten meerderjarig zijn.

 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De voorzitter en penningmeester worden in functie benoemd. De algemene vergadering kan geen andere voorzitter benomen. De algemene vergadering stelt het aantal der bestuurders vast met inachtneming van voormeld minimum.

 3. Bestuurders kunnen ten alle tijden onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen behalve de voorzitter, terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing.

 5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens de door de voorzitter te maken rooster. Volgens het rooster aftredende bestuurders is onmiddellijk herbenoembaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd mits de voorzitter aanblijft.

 

Artikel 10

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.

 

Artikel 11

De voorzitter en de penningsmeester van het bestuur vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.

 

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

 1. De algemene vergadering wordt gehouden in Pijnacker

 2. Jaarlijkse vergaderingen worden gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, hetwelk samen valt met het kalenderjaar, behoudens verlengen van deze termijn door de algemene vergadering.

 3. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet zulke onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten.

 

Artikel 13

 1. Naast de algemene vergadering bedoelde in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk acht.

 2. Op schriftelijke verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot stemmen in een voltallige algemene vergadering is het bestuur verplicht een vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier werken. Indien een het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.

 3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden te behandelen onderwerpen vermeld.

 4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaats vond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigde ten vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergedering geschiede op korter dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigde is tot het uitbrengen in die vergadering van een/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

 

Artikel 14

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de gewone leden, de ereleden en de leden van verdienste, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede de genen die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de senior-leden. Ieder van hen heeft een stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor te hoogste twee personen als gemachtigde optreden.

 3. Een eenstemmig besluit van al degene, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 4. De voorzitter bepaald de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering wordt gehouden.

 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen den beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is gekregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die de grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussen stemming.

 

Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger en bij hun afwezigheid door de oudste aanwezig bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de algemene vergadering zelf haar leiding.

 2. Het door de voorzitter te algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden de notulen gehouden door de secretaris of door een der voorzitter aangewezen personen. Deze notulen worden in de eerst volgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de penningsmeester van de vergadering ondertekend.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

 1. De wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de voorzitter, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden opgesteld.

 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering te behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen. Op een daartoe geschikte plaats voor leden te inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statuten wijzigingen en een volledig doorlopende tekst van statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen te kantoren van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden Verenigingsregister.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17

In alle gevallen waarin de statuten en/of huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het verenigingsbestuur.Sabine Zondag, Pijnacker